Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svoji nekomerční osobní prezentaci.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
platné od 21. 8. 2022

1/ Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je poskytovatel díla nebo služeb Mgr. Jaroslav Mikoška, se sídlem Osvobození 36, Letonice, PSČ 68335, IČ: 14219182 (dále jen „fotograf“) a na straně druhé je objednatel (dále jen “klient”).
Klientem je každá právnická i fyzická osoba, které vznikla povinnost zaplatit cenu za dílo či službu.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
2/ Objednávka
Objednávkou se rozumí klientem potvrzený termín fotografování (např. email, zpráva na facebooku, instagramu, messengeru nebo sms). Objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem.
Objednávkou klient stvrzuje, že je srozuměn s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady a současně stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí.
Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.
 
3/ Platba a záloha
U svatebního fotografování je nutné uhradit rezervační poplatek. Termín je rezervovaný a zároveň závazný pro obě strany, až po uhrazení tohoto poplatku. Při zrušení objednávky svatebního focení více jak 4 týdny před svatbou, je rezervační poplatek vratný.
Klient i fotograf mají právo na zrušení rezervace/odstoupení od smlouvy, pokud jedna nebo druhá strana nedodrží/poruší dohodnuté smluvní podmínky. 
V případě, že byl v komunikaci před objednávkou domluven rezervační poplatek i u jiného než svatebního focení, je objednání termínu závazné až po uhrazení rezervačního poplatku. Jeho výše je určena v komunikaci před objednávkou.  Při zrušení této objednávky více jak 2 týdny před fotografováním, je rezervační poplatek vratný.
Cena za vybraný fotobalíček, případně konkrétní fotoslužbu sjednanou v elektronické komunikaci s klientem, je splatná do jednoho týdne od fotografování.
Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku, případně konkrétní fotoslužby sjednané v elektronické komunikaci s klientem či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.
Výše uvedené platby lze realizovat pouze převodem na účet uvedený ve smlouvě, případně sjednaný v elektronické komunikaci s klientem.

4/ Fotografování
Lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem.
V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín po vzájemné dohodě.
Pokud fotograf pojede na fotografování mimo okres Vyškov, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 8,- Kč / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa (viz výše).

5/ Dodací lhůta a dodání fotografií
Fotografie budou doručeny klientovi v elektronické podobě prostřednictvím odkazu zaslaného klientovi způsobem dohodnutým ve smlouvě případně sjednaným v elektronické komunikaci s klientem.
Doba dodání fotografií v případě svatebního fotografování, jsou 4 týdny od termínu svatby.
Doba dodání fotografií v případě párového, rodinného, portrétního fotografování jsou 2 týdny od výběru fotografií klientem. Fotografie k výběru jsou klientovi zaslány zpravidla do 5 dní od fotografování.
Doba dodání fotografií v případě fotografování pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby jsou 3 týdny od termínu fotografování.
V případě nenadálých skutečností (např. nemoc) si fotograf vyhrazuje tyto lhůty o 1měsíc prodloužit a klienta o této skutečnosti informovat.
Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5 dnů od fotografování. Tato služba je zpoplatněna částkou 1.000, - Kč.
 
6/ Úprava fotografií
Zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku případně v rozsahu sjednaném v elektronické komunikaci s klientem a to ve formátu JPG v největším možném rozlišení, a také ve zmenšené verzi pro web a sociální sítě.
Neupravené soubory (tzv. raw formáty) fotograf neposkytuje.
U fotografií se v rámci ceny provádí základní úpravy jako je ořez, úprava expozice, kontrast, jas, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance.
Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, vykukujících ramínek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 200,- za fotografii –  za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků atd., rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.

7/ Použití fotografií a archivace
Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté se data odstraňují v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).
Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání.
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa. Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Klientovi je zakázáno fotografie dále jakkoli upravovat.
Uzavřením objednávky klient uděluje fotografovi souhlas ke komerčnímu využití zhotovených fotografií. Fotograf má právo vytvořené fotografie využívat výlučně pro vlastní obchodní účely (web, soutěže, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě atp., není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nevysloví-li klient nesouhlas formou písemného vyjádření). Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat, a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.
8/ Náhrada škody
Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na fotovybavení vč. příslušenství a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nového vybavení.
9/ Reklamace
Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou nejpozději 14 dní ode dne doručení hotových fotografií klientovi.
Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.
Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.
Reklamace tištěných fotografií (v případě že bylo smluvně dojednáno doručení tištěných fotografií) je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku.
Back to Top